Bảo hiểm Bắt buộc - 18 Tháng Ba 2021

Nghị định 03 về bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy

Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị Định 03/2021/NĐ-CP đã quy định nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định này có hiệu lực từ từ ngày 01/3/2021.

Chúng tôi xin tóm tắt lại 6 điểm mới cần lưu ý của Nghị định, đó là:

1. Được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử
2. Phí bảo hiểm có thể cao hơn tối đa 15%
3. Thời hạn bảo hiểm kéo dài tối đa 03 năm
4. Có 8 trường hợp có thiệt hại nhưng không được bảo hiểm bồi thường
5. Quy định rõ việc tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng
6. Đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm

, , , , ,